Automation Solution
Automation Solution
Automation Solution
Electronic Control Product Design & Production
Facebook Page
Facebook Share
LINE@ ID : @autosolu
LINE@ QR Code
SeqCon : ชุดควบคุมการทำงานแบบลำดับ (Sequence Controller)
- ควบคุมการทำงานแบบลำดับ ใช้กับระบบที่มีอุปกรณ์หลายตัว ต่อร่วมกัน เพื่อสลับกันทำงาน เช่น ระบบปั๊มน้ำ ระบบปั๊มลม ฯลฯ
- ควบคุมโหลดที่เป็นปั๊มน้ำหรือปั๊มลมจำนวน 3 ตัว
- StartDelay กำหนดค่าเวลาหน่วง ระหว่างการ start pump แต่ละตัว เพื่อไม่ให้เกิดการกระชากกระแสจากระบบ โดยกำหนดได้ตั้งแต่ 5-120 วินาที (2 นาที)
- เลือกชนิดของ pressure sensor ได้ 2 ชนิด คือ pressure switch (digital) กับ pressure transmitter (analog)
- Pump Run Hour นับจำนวนชั่วโมงทำงานสะสม ของปั๊มแต่ละตัว
- ใช้ควบคุมเปิดปิดการทำงานของอุปกรณ์ชนิดต่างๆ เช่น มอเตอร์ ปั๊ม วาล์ว หลอดไฟ โดยสามารถควบคุมอุปกรณ์ได้พร้อมกัน 2 ตัว
- สามารถเลือกได้ว่าให้ส่ง Output ที่เป็นพลังงานไฟฟ้า จ่ายให้อุปกรณ์ทำงาน หรือส่งเพียงสัญญาณแรงดันต่ำ สำหรับอุปกรณ์ที่สามารถรับสัญญาณสั่งการจากภายนอกได้
- สามารถเลือกรูปแบบของ Output ว่าจะให้เป็นแบบ Static (มีค่า Low หรือ High คงที่) หรือแบบพัลส์ (Output เป็นพัลส์)
- ใช้งานกับอุปกรณ์ได้หลายระดับแรงดัน เช่น 24Vdc, 200Vdc, 220Vac, ฯล
BitCon : ชุดควบคุมดิจิตอลเอาท์พุต (Digital Output Controller)
more info...
Multi-Purpose Controller
- ควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าได้สูงสุด 8 ตัว (8 เอาท์พุต)
- 4 Control Functions คือ Sequence Control, Periodic Timer, Batch Process, และ Day Schedule
- 2 Modes คือ One-Shot Mode และ Continuous Mode
- Data Hold กำหนดให้กลับมาทำงานต่อจากเดิม เมื่อไฟฟ้าดับ หรือเริ่มทำงานใหม่ตั้งแต่ต้น
- External Start ขั้วรับสัญญาณอินพุต สำหรับต่อสวิตช์สั่งให้เริ่มทำงาน จากบริเวณพื้นที่อื่น
- Inhibit Input ขั้วรับสัญญาณอินพุต สำหรับสั่งให้หยุดการทำงานชั่วคราว
- Accumulated Run Hour นับจำนวนชั่วโมงทำงานสะสม
MFT2 : ชุดควบคุมตามเวลาแบบเอนกประสงค์ (Multi-function Timer)
LP2 : ชุดควบคุมระดับและความดันของเหลว (Liquid Level & Pressure Controller)
- ควบคุมปั๊มหรือวาล์วที่ใช้สูบจ่ายของเหลวได้เป็นจำนวนสูงสุด 3 ตัว
- กรณีที่ใช้ควบคุมระดับ (Level Control) ระบบรับสัญญาณสถานะลูกลอยวัดระดับ Low และ High ในถังเก็บของเหลว เพื่อสั่งการให้ปั๊มสูบจ่ายเข้าถัง ให้มีระดับตามที่ต้องการ
- กรณีที่ใช้ควบคุมความดัน (Pressure Control) ระบบรับสัญญาณค่าความดันจาก Pressure Transmitter เพื่อสั่งการให้ปั๊มสูบจ่ายเข้าไปในระบบท่อ เพื่อให้มีความดันตามที่ต้องการ โดยสามารถตั้งค่า Plow และ Phigh ได้
- การสั่งปั๊มหรือวาล์วให้ทำงาน จะสั่งทีละตัว หากปั๊ม 1 ตัว ทำงานไม่พอ ก็จะสั่งปั๊มอีก 1 ตัว ทำงานร่วมกับปั๊มตัวแรก และหากยังไม่พออีก ก็จะสั่งให้ปั๊มตัวที่ 3 ทำงานด้วย
- ระบบจะคัดเลือกปั๊มตัวที่จะให้ทำงานเป็นตัวแรก โดยวนตามลำดับไปเรื่อยๆ แบบ Sequence Control
- เลือกชนิดของ pressure sensor ได้ 2 ชนิด คือ pressure switch (digital) กับ pressure transmitter (analog)
ชุดควบคุมเอนกประสงค์ สำหรับใช้งานในโรงงานและอาคาร โดยเน้นงานควบคุม 4 ประเภท คือ
1. ชุดควบคุมตามเวลาแบบหลายฟังก์ชั่น (Multi-Function Time Controller)
2. ชุดควบคุมดิจิตอลแบบหลายฟังก์ชั่น (Multi-Function Digital Controller)
3. ชุดควบคุมระดับและความดันของเหลว (Liquid Level & Pressure Controller)
4. ชุดควบคุมการทำงานแบบลำดับ (Sequence Controller)
โดยเรามีชุดควบคุมสำเร็จรูป ที่มีฟังก์ชั่นหลากหลาย สามารถนำไปใช้ได้เลย หรือให้ทางเราปรับแต่งชุดควบคุม ให้ทำงานได้ตามความต้องการของลูกค้า หรือออกแบบระบบใหม่ ออกแบบชุดควบคุมใหม่ ตามที่ลูกค้าต้องการ 100% ทั้งในด้านฟังก์ชั่นการทำงาน และรูปร่างหน้าตาของชุดควบคุม โดยอาจมีต้นทุนสูงกว่าการใช้ชุดควบคุมสำเร็จรูปของเรา