Automation Solution
Automation Solution
Automation Solution
Electronic Control Product Design & Production
Facebook Page
Facebook Share
LINE@ ID : @autosolu
LINE@ QR Code
Multi-Purpose Controller -> Multi-function Time Controller
MFT2 : ชุดควบคุมตามเวลาแบบเอนกประสงค์ (Multi-function Time Controller)
Multi-function Timer
- ควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าได้สูงสุด 8 ตัว (8 เอาท์พุต)
- 4 Control Functions คือ Sequence Control, Periodic Timer, Batch Process, และ Day Schedule
- 2 Modes คือ One-Shot Mode และ Continuous Mode
- Data Hold กำหนดให้กลับมาทำงานต่อจากเดิม เมื่อไฟฟ้าดับ หรือเริ่มทำงานใหม่ตั้งแต่ต้น
- External Start ขั้วรับสัญญาณอินพุต สำหรับต่อสวิตช์สั่งให้เริ่มทำงาน จากบริเวณพื้นที่อื่น
- Inhibit Input ขั้วรับสัญญาณอินพุต สำหรับสั่งให้หยุดการทำงานชั่วคราว
- Accumulated Run Hour นับจำนวนชั่วโมงทำงานสะสม ของอุปกรณ์ที่ต่อกับเอาท์พุตแต่ละตัว ตั้งแต่ 0-99999 ชั่วโมง เพื่อใช้พิจารณาในการทำงานซ่อมบำรุง และสามารถรีเซ็ตค่าให้เป็นศูนย์ได้
more info...

การใช้ระบบควบคุมแบบ Timer กับงานในด้านต่างๆ

Sequence control สำหรับเลือก air compressor ให้ทำงาน ในขณะที่ตัวอื่นหยุดพัก เพื่อประหยัดไฟฟ้า และป้องกันไม่ให้ตัวใดตัวหนึ่ง ทำงานหนักกว่าตัวอื่น

Lighting control เปิดปิดโคมไฟ ภายในพื้นที่ทำงาน ตามช่วงเวลาที่กำหนด ในแต่ละวัน ให้เหมาะสม และประหยัดพลังงานไฟฟ้า

Day Schedule เปิดปิดโคมไฟส่องสว่าง ภายนอกอาคาร และระบบปั๊มขับน้ำพุ ให้สูบฉีดน้ำพุ ตามช่วงเวลาที่กำหนด ในแต่ละวัน

Sequence control สำหรับเลือกกระบอกไฮดรอลิก 1 ตัว จาก 5 ตัว ให้เป็นตัวทำงาน

Batch control ควบคุมสั่งการอุปกรณ์เครื่องจักร ในสายการผลิต ให้ทำงานตามลำดับเวลาที่กำหนด ในแผนหรือสูตรการทำงาน (Batch Recipe)

Day schedule ส่งเสียงแจ้งเตือน ตามช่วงเวลาที่กำหนด เช่น สัญญาณเข้าทำงาน, หยุดพักเที่ยง, เลิกงาน